• Työnohjaus tukee työssä jaksamista ja parantaa työn laatua

  Työnohjaus tukee työssä jaksamista ja parantaa työn laatua

Työnohjaus

Työnohjaus tukee sekä johdon että henkilöstön valmiuksia vastata työelämän erilaisiin haasteisiin ja muutoksiin. Työnohjaus on ohjattavan ja ohjaajan yhteinen tutkimusmatka ohjattavan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten sekä tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä. Työnohjaus antaa myös työkaluja haastaviin tilanteisiin ja se tarjoaa hyvän mahdollisuuden oppia omista ja muiden kokemuksista sekä löytää uusia näkökulmia ja toimintatapoja omaan työhön. Työnohjaukseen voi osallistua työyhteisö, tiimi tai yksittäinen työntekijä. Työnohjaus sopii hyvin myös yrittäjille, joiden täytyy kyetä reagoimaan nopeasti erilaisiin muuttuviin tilanteisiin ja kohtaamisiin. Työnohjaus kestää tavallisesti 1 – 2 vuotta ja tapaamisten väli on yleensä 3 – 4 viikkoa.

Työnohjauksen tavoitteet:

 • työroolin selkiyttäminen ja muutoskykyisyyden vahvistaminen
 • työyhteisön toiminnan ja vuorovaikutuksen parantaminen
 • ammatti-identiteetin vahvistaminen
 • ohjattavan ammatillisen osaamisen ja työmenetelmien hallinnan lisääminen
 • oman työn kehittämisen vahvistaminen ja luoda uusia ratkaisumahdollisuuksia työongelmiin
 • työviihtyvyyden parantaminen ja jaksamisen tukeminen
 • työn mielekkyyden lisääminen
 • me-hengen luominen ja toisen työn arvostaminen

Työnohjauksen vaikuttavuus on tieteellisesti osoitettu.

Työnohjauksella on tutkimusten mukaan vaikuttavuutta:

Yksilötyönohjaus

Työnohjauksen avulla työntekijä voi kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan sekä työhön liittyvien kuormitustekijöiden hallintaa. Työnohjaus lisää työn mielekkyyttä ja antaa mahdollisuuden esim. pohtia johtamiseen, organisaation kehittämiseen ja työyhteisön yhteistyöhön liittyviä asioita. Yksilötyönohjaukset sopivat johtajille, esimiehille ja vaativissa tehtävissä ja tilanteissa työskenteleville asiantuntijoille.

Esimiesten ja johdon työnohjaus

Työnohjaus tukee johtamista, parantaa vuorovaikutusta ja antaa työkaluja ihmisten kohtaamiseen. Työnohjaus auttaa itsensä johtamisessa ja ihmistuntemuksessa sekä parantaa kykyä tuntea ja hallita omia tunteita. Kun tuntee itsensä, oppii tuntemaan paremmin myös toisia. Innostunut ja kannustava esimies parantaa henkilöstön hyvinvointia ja siten tuloksellisuutta.

Ryhmä- tai työyhteisötyönohjaus

Työnohjaus tukee organisaation ja työyhteisön perustehtävän toteutumista vahvistaen hyvää ihmissuhdejohtamista. Tavoitteena on esim. etsiä yhteisiä tavoitteita, parantaa vuorovaikutusta, työn tuloksellisuutta, työn iloa ja tehokkuutta. Ryhmätyönohjauksesta on apua myös silloin kuin viedään läpi muutosprosesseja ja kohdataan kriisitilanteita. Ohjaus sovitetaan aina palvelemaan organisaation toimintakulttuuria ja tavoitteita.

Psykoterapian –työnohjaus

Työnohjausta ja konsultaatiota psykoterapeuteille.
 • Uusi työ

  Tavoitteiden asettaminen laittoi minut miettimään, mitä, miksi ja miten teen juuri omaa työtäni. Työnohjaus selkeytti omaa työnkuvaani. Koska työskentelen itsenäisesti ja toimin työssäni fyysisesti yksin, työnohjauksessa sain tuoda ajatuksiani julki ja miettiä asioita ääneen jollekin, jonkun kanssa. Sain miettiä ääneen, mitä oikein aion työssäni tehdä ja miten selviydyn edessä olevista haasteista huomioiden työajan, viralliset työtehtävät, kentän odotukset sekä omat, itseeni liittyvät vaatimukset. Sain ammatilliselle itsetunnolle vahvistusta, minkä myötä uskon omaan tekemiseeni ja toimintatapaani. Työnohjauksessa sain myös purkaa haasteellista suhteita. Työnohjauksessa vuorovaikutustilanteiden läpikäyminen antoi uusia työkaluja haasteellisiin tilanteisiin. Työnohjauksen avulla sain karistettua mielestäni asiat, joita olin paljon miettinyt. Sain vapautettua energiaa varsinaisiin työtehtäviin. Pitää uskaltaa luottaa omiin ajatuksiin, aavistuksiin ja tuntemuksiin. Ne vievät oikeaan. Työnohjaus vahvisti myös tuota luottamusta. Työnohjauksen avulla sumu hälveni ja suunta vahvistui oikeaksi.

 • Pienryhmä

  "Työnohjauksessa olemme keskustelleet tavoitteidemme mukaisesti. Olemme oppineet erottamaan ne asiat, joihin voimme ja emme voi vaikuttaa, mikä on vapauttanut työenergiaa. Ei juututa sellaisiin tilanteisiin, joihin ei pysty vaikuttamaan. Viemme eteenpäin niitä asioita, joissa oikeasti voimme edetä. Työnohjaus on jäsentänyt toimintaamme"

 • Työyhteisö

  "Työnohjauksessa saimme lisää positiivisuutta sekä yhteishenkeä työyhteisöömme. Oma työporukka tiivistyi ja on parempi ilmapiiri. Pääsimme yhdessä pohtimaan asioita jossa oli mukana ulkopuolista näkökulmaa työnohjaajalta. Saimme uusia näkökulmia omaan tekemiseen ja ajatteluun sekä olemme ryhtyneet ajattelemaan asioita ratkaisukeskeisemmin. Työnohjaus laittoi miettimään omaa ammatillisuutta ja nyt näkee asioita useammalta kannalta. Etsimme ehkä aiempaa enemmän ratkaisuja haastaviin tilanteisiin sen sijaan että asioita vain murehdittaisiin. Paula on ollut positiivinen, ottanut huomioon jokaisen, ollut aktiivinen käynneillä, tuonut omaa näkökulmaa asioihin. Herättänyt ajatuksia. Työnohjaajan ammattitaito näkyy hyvin. Hyvä ja positiivinen asenne plussaa! Ryhmässä ollut hyvä henki."

 • Asiantuntija

  "Työnohjauksessa pääsee tuomaan esille niitä työssä kuormittavia tekijöitä, josta ei muuten ehkä pysty kenellekään kertomaan tai niitä ei aina osata ottaa huomioon esim. esimiestasolla. Keskusteluissa ryhmä voi vaihtaa ajatuksia, mielipiteitä ja kokemuksia työstään, työstä, joka on suurin piirtein samanlaista. Tuolloin myös erilaisia ratkaisumalleja työhön liittyviin ongelmiin löytyykin yllättäen ”omasta porukasta. Työnohjausryhmässä saimme hienosti tuoda esille omia tunteita ja mielipiteitä, saimme hyvin tilaa näille asioille. Ohjauksessa pyrimme joka kerta arvioimaan, että miten asioissa kannattaisi/voisi jatkossa edetä ja muuttaa toimintatapoja, jos ne vaikuttaa kuormittavalta. Uuden oppiminen korostui, tämä asiahan tahtoo omassa työssä jäädä aika ajoin erilaisten muiden asioiden jalkoihin mm. sen kuuluisan kiireen. Työnohjauksessa tarkasteltiin vanhoja työtapoja ja tarvittaessa niitä muutettiin uusiksi tai paremmiksi. ”Vanhat kaavat” joille teemme työtämme, voivat olla hyvinkin kuormittavia, kuluttajia työntekijän kannalta. Työnohjaus opetti arvostamaan omaa työtä, se riittää kun tekee parhaansa isonkin työmäärän keskellä. Tällöin mieli ja muistikin pääsevät vähemmällä ja stressikin vähentyy."

 • Terveydenhuollon ammattilainen

  "Työnohjaus on auttanut minua ymmärtämään ja arvostamaan vielä enemmän kuin aikaisemmin omaa työtäni ja itseäni työntekijänä. Työnohjauksessa tuli uutta esille ja sieltä sai kimmoketta ajatuksille tehdä asioita toisin. Ehkä opimme myös jotain itsestämme työnohjausryhmässä – kuuntelutaitoa, keskustelukykyä ja tunneilmaisua."

 • Esimies

  "Työnohjaus tuki työssä jaksamista ja lisäsi ammattitaitoa. Sain uusia työkaluja haastaviin tilanteisiin ja itsetuntemus parani. Opin tuntemaan omat rajani. Työnohjaus tuki myös muutostilanteissa. Suhde työnohjaajaan toimi erinomaisesti, mielestäni välillämme on ollut avoin ja luottamuksellinen suhde. Työnohjaaja on osannut riittävästi kyseenalaistaa, kysyä eikä ole ”kohdellut vain silkkihansikkain” koska olen tarvinnut myös ravistelua omiin ajatuskuvioihin. Työnohjaus on ollut kokonaisuutena pitkä prosessi, mutta jotenkin olo on, että olisin vieläkin halunnut jatkaa."